Geachte relatie,

 

Het jaar 2019 is al bijna weer voorbij, wederom een turbulent jaar voor de afvalverwerkers. Door middel van deze brief willen wij u graag informeren over wat er zoal speelt in de afvalmarkt en het effect daarvan op onze dienstverlening.

Handelingskader PFAS en PAS. De staatssecretaris heeft kort geleden een “tijdelijk handelingsakkoord voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze heeft wel ingestemd met dit document maar daarmee zijn de problemen nog niet verholpen. Voornamelijk sorteerzeefzand is moeilijk afzetbaar.

Recyclebranche en verzekeraars. Doordat er de afgelopen jaren een aantal branden geweest zijn bij afvalverwerkers hebben de verzekeraars kostenverhogende voorwaarden opgelegd en de premie verhoogd met soms wel meer dan 100% of zelfs de polis opgezegd.

Afzet.  De export naar Azië is behoorlijk beperkt in verband met aangescherpte regels voor papier/karton en folie. Daardoor is er alleen nog beperkt afzet mogelijk van hoogwaardig papier/karton en folie.

De vraag naar recycle-hout is sterk verminderd. De extra houtkap in Europa als gevolg van ziekte en droogte heeft een extra aanvoer op de vers-hout markt tot gevolg, daarnaast is er onder andere door het wegvallen van de Duitse subsidie voor bio-energiecentrales minderde vraag naar recyclehout.

Dak afval is nauwelijks afzetbaar naar eindverwerkers, omdat de overheid de acceptatie voorwaarden heeft aangepast. Enkele eindverwerkers hebben een inname stop afgekondigd.

De toename van het restafval bij AVI’s zorgt voor verscherping van de acceptatievoorwaarden en verhoging van de tarieven, er komt mogelijk een verrekening van de calorische waarde.

Los van de afvalmarkt zal ook de druk op de arbeidsmarkt zorgen voor een verhoging van de personeelskosten.

Bovenstaande heeft direct invloed op de kosten voor afval en leiden tot een tariefsverhoging voor de meeste afvalstoffen. Op dit moment is de definitieve prijswijziging nog niet bekend. De tarieven zullen per situatie worden vastgesteld. De nieuwe tarieven worden berekend op de eerste factuur in 2020.

Wij hopen en rekenen op uw begrip.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard, Hessel, Iefke en Jippe van der Galiën